Seitsemän sädettä

Ilman ymmärrystä seitsemästä säteen luonteesta ja toiminnasta jokapäiväistä elämää voi tuskin lainkaan ymmärtää.

Ihminen on keskellä elämää ja elämän voimien ja energioiden virtaamista ja tietoisuuden evoluution prosessia. Ilman selkeää oppia ja selkeitä käsitteitä siitä, mikä on tämä elämän liike ja tahto ja mistä sen jaksoittaiset ja moninaiset energiat, vaikutteet ja impulssit tulevat ja mihin ne pyrkivät, elämän tapahtuman täytyy jäädä ihmiselle enemmän tai vähemmän jäsentymättömäksi mysteeriksi ja selittämättömäksi ilmiöksi.

Nykyään ei ole olemassa juuri tieteenaloja tai tieteitä (esoteerista filosofiaa lukuun ottamatta), jotka vakuuttavasti ja syvästi kykenisivät ymmärtämään ja hahmottamaan itse elämää, sen liikettä, sen energioita, voimia ja tahtoa. Pinnalliset uskonnot ja filosofiat eivät myöskään kykene tarjoamaan vastauksia älykkäälle ihmiselle.

Kuka tahansa asiaa puolueettomasti tarkasteleva ihminen voi todeta, että elämän voima, tahto, tietoisuuden liikkeet ja värähtely ja eri energioiden toiminta ihmisessä eivät synny kehosta ja aineesta ja toimi joidenkin aineen mekaanisten lakien mukaisesti. Mielellä, tietoisuudella, sielulla ja hengellä, joita seitsemän sädettä hallitsevat, on omat lakinsa ja oma omaehtoinen toimintansa. Seitsemän sädettä (joilla jokaisella on seitsemän sivusädettä) voivat antaa rationaalisen selityksen elämälle ja tietoisuuden kehitykselle muodoissa.

Alice A. Baileyn teoksessa Esoteerinen psykologia 1 seitsemän säteen on kerrottu olevan jumalallisen tietoisuuden, universaalin mielen summa. Seitsemän sädettä ovat jumalallisen suunnitelman vartijoita ja että ne antavat kehitykselle sen lait ja päämäärän. Seitsemän sädettä ovat seitsemän älykästä olentoa, jotka ovat täysin itsetietoisia ja ryhmätietoisia. Ne ovat kokonaan tietoisia evoluution tarkoituksesta ja suunnitelmasta. Seitsemän sädettä ovat jumalallisen tarkoituksen tietoisia toimeenpanijoita, ja ne ilmaisevat niitä laatuja, joita vaaditaan tuon tarkoituksen toteuttamiseksi ja ne luovat ne muodot ja ovat ne muodot, joiden kautta jumalallinen idea voi toteutua.

Seitsemän sädettä ovat aurinkokunnan kaikkien sielujen summa. Seitsemän sädettä ovat kosmisen Kristuksen seitsemäinen ilmaus. Henki eli elämä virtaa kaikkien seitsemän säteen kautta. Seitsemän sädettä ovat seitsemän hengitystä, jotka elävöittävät kaikkia luomiaan muotoja kehityksen suunnitelman eteenpäinviemiseksi. Niiden tehtävänä on kamppailla aineen kanssa ja saattaa kaikki muodot niiden hallintaan. Kehityksen tarkoitus on aineen henkistyminen ja sielun laatujen esiin tuleminen ja henkisen tahdon toteutuminen aineellisten muotojen kautta. Säde on vain nimi määrätylle energialle, joka aiheuttaa vaikutuksia aineessa.

Kaikessa asuu mieli jonkin asteisena. Seitsemän sädettä ovat suuria mieliä, jotka hallitsevat ja ohjaavat kaikkea kehitystä sisältä päin elämän sisäisellä puolella. Ne ovat eriytymiä Jumalan mielestä. Ne työskentelevät älykkäästi kohti tietoista päämäärää. Niillä on tahto, tietoisuus, älykkyys ja itsetietoisuus. Nämä ovat kaikki mielen ominaisuuksia. Ihmisen mieli ja tietoisuus ja sen ominaisuudet kuten älykkyys, rakkaus, arvojen ja kauneuden taju ja tahto ovat suuressa määrin heijastusta seitsemän säteen laaduista ja ne ovat niiden toimintaa ja ilmentymistä hänessä.

Säteet ovat tietoisia ja älykkäitä henkisiä entiteettejä. Niiden voi sanoa hallitsevan substanssia mm. äänen ja värähtelyn kautta. Määrätty säde-energia avaa kanavan määrättyihin astrologisiin tai muihin tunnettuihin ja tuntemattomiin energian lähteisiin. Kun tietty säde toimii, se luo yhteyden tietylle tasolle ja alueelle kosmoksessa ja se luo väylän tietylle valon tai energian tyypille. Nämä energiat välittyvät ihmiseen säteiden saattamana. Se mikä taajuus on päällä, määrää sen mitkä energiat laskeutuvat korkeuksista ihmiseen. Planetaarinen antahkarana on siis todellinen! Myös ihminen itse voi oman pyrkimyksen, ajattelun ja meditaation ym. kautta luoda yhteyden tiettyyn energiaan. Kun säde toimii aktiivisesti, se välittää valoa ym. korkeita laatuja ja energioita ihmiseen. Se tapahtuu antahkaranan kautta kun se on rakennettu. Nyt tämän mysteerin pitäisi siis olla selvinnyt. Ainakin tässä on se mitä kirjoittaja voi tästä asiasta tällä hetkellä ymmärtää ja pukea sanoiksi.

Kullakin seitsemällä säteellä on monta aspektia. Riippuen ihmisen tietoisuuden kehityksen tasosta hän vastaanottaa niiden kautta omaa tietoisuuden tasoaan vastaavia energioita.

Säteiden nimet, jotka kuvaavat niiden toiminnan luonnetta, ovat 1. tahdon eli voiman säde, 2. rakkaus-viisauden säde, 3. aktiivisen älyn eli sopeutumiskyvyn säde, 4. harmonian, kauneuden ja taiteen säde, 5. konkreettisen tiedon eli tieteen säde, 6. abstraktin idealismin eli omistautumisen säde ja 7. seremoniallisen magian eli lain säde.

Seitsemän sädettä ovat peräisin auringosta, tarkemmin sanottuna subjektiivisesta auringosta eli auringon sydämestä. Maan päälle niiden energiat virtaavat jonkin pyhän planeetan kautta, jotka ovat seitsemän säteen erityisiä asuinsijoja ja kanavia. Tietyn planeetan logos, ts. ilmentyvä henkinen entiteetti, joka on vastuussa kyseisen planeetan elämänmuotojen kehityksestä, on itse asiassa yksi suuri säde. Esoteerisessa filosofiassa ns. pyhän planeetan kohdalla säde ja planeettalogos tarkoittavat kutakuinkin samaa. On luonnollista ajatella, että esimerkiksi Saturnus (3. säde) ja Jupiter (2. säde) ovat pyhiä planeettoja kun taas Maa ei ole, koska kaksi ensimmäistä ovat valtavia jättiläisiä kun taas Maa on vain pieni sinivihreä pallo. Maan sanotaan kuitenkin olevan kehittymässä pyhäksi planeetaksi, jonkin suuren säteen asuinsijaksi. Toisaalta on outoa miksi Maa, joka on ihmiskunnan, varsin kehittyneiden olentojen, asuttama, ei ole esoteerisen filosofian mukaan pyhä planeetta. Ei ole todistetta siitä, että muualla aurinkokunnassamme on älyllistä elämää tai edes orgaanista elämää.

Planeetat ja aurinkokunnat ovat sisäisessä vuorovaikutuksessa. Seitsemän sädettä toimivat kaikkialla omassa aurinkokunnassamme ja ne yhdistävät sen eri planeetat toisiinsa. Ne vastaanottavat myös energioita toisista aurinkokunnista. Toimiessaan ihmisessä nämä säteet välittävät hänelle nämä kyseiset kaukaiset energiat. Se kuinka tämä vuorovaikutus ja energioiden välittyminen seitsemän säteen kautta tarkalleen tapahtuu, jää toistaiseksi arvoitukseksi.

Kaikkea evoluutiota tietoisesti ohjaavat suuret olennot, säteet, ovat itsekin keskeneräisiä ja kehittyviä. Ne ilmeisesti kehittyvät samaa tahtia kuin heidän luomansa ilmiömaailma lukemattomine olentoineen ja lajeineen samalla tavalla kuin ihmisen sielu kehittyy jaksoittaisen muodon ottamisen kautta. Säteiden keskeneräisyyden voi ehkäpä havaita esimerkiksi niiden puolittaisesta hallinnasta sekä jaksoittaisesta ja usein laiskasta tai sitten rajun impulsiivisesta toiminnasta. Vuorokaudessa ja kuukaudessa on vaiheita, ajanjaksoja ja kausia, joista selkeä tahto ja selkeä suunta puuttuvat tai jotka ovat vailla erityistä iloa, rakkautta ja sisäistä lämpöä. Säännöllisesti tapahtuu myös (ainakin edistyneempien ihmisten tuntema) ylenmääräinen ja ihmisen kannalta jopa häiritsevä voiman purkaus ja virtaaminen. Juuri se on kuitenkin henkisellä tiellä kaikkein ratkaisevin kehitystä eteenpäin vievä voima.

Evoluutio pyrkii kohti seitsemän säteen, universaalin mielen, täydellistä hallintaa Maan päällä ja kaikissa olennoissa ja aineellisissa muodoissa.

Kehityksen kautta kaikki olennot etenevät kohti sisäistä vapahtajaa, omaa alkulähdettään, sisäistä mallia ja arkkityyppiä.

Voimme helposti kuvitella maailman ja elämän missä olisi enemmän rakkautta, iloa, tahtoa, älyä ja muita ihmisen jaksoittaisesti kokemia jumalallisia laatuja ja ominaisuuksia ja missä pahuutta ja itsekkyyttä olisi nykyistä vähemmän.

Ihminen on keskeneräinen ja säteiden hallinta hänessä on vielä puolinaista ja osittaista. Korkeammat henkiset ihmiset ilmentävät täydesti säteiden energioita, mutta heidänkin elämässään taistelu ja pyrkimys kohti yhä uusia korkeuksia jatkuvat loputtomasti.

Neljäs säde on nimeltään harmonia ristiriidan kautta. Neljännen säteen on sanottu olevan ihmiskuntaa määräävä säde. Se on siten aina enemmän tai vähemmän toiminnassa. Ristiriidat, konfliktit ja kriisit ovatkin tavallisia ihmisten sisäisessä elämässä, ihmisten välisissä suhteissa sekä kansojen ja kansakuntien välillä. Harmonia, joka saavutetaan ristiriidan tai kamppailun kautta kuvastaa hyvin inhimillisen tietoisuuden erästä olennaista piirrettä. Ilo, valo, kauneus, harmonia ja selkeä tietoisuus saavutetaan usein pyrkimyksen, kriisien, konfliktien ja sisäisten taisteluiden kautta. Kun tämä säde-energia alkaa vaikuttaa ihmisessä, tietoisuus ei ole kirkas, vaan sitä määrää suureksi osaksi substanssin melko jähmeä laatu. Ihminen ei ole parhaimmillaan, hän ei kykene ilmentämään parhaita psyykkisiä ominaisuuksia, herkempiä laatuja, henkistä tahtoa, luovaa älykkyyttä ja rakkautta erityisen paljoa. Ihmisessä ei ole suoraa kanavaa, yhtä selkeää nuottia ja sisäistä harmoniaa. Tämä säde aikaansaa ihmisessä eräänlaisen toivon tai pyrkimyksen päästä takaisin iloon, valoon ja tietoisuuden selkeyteen. Hän tietää vaistonvaraisesti, että kun hän elää tämän energian lävitse, uusi päivä saapuu ja sen myötä uudenlainen, herkempi ja kirkkaampi tietoisuus. Kun tämä säde-energia toimii aikansa, paljastuu eteerisempi ja avarampi tietoisuus. Samalla harmonia ja hyväolontunne palaavat.

Eri säteiden välillä ei ole mitään ehdottomia rajoja. Esimerkiksi toinen säde, rakkaus-viisauden säde, ja neljäs säde, ovat hyvin paljon sukua toisilleen. Neljän pienemmän säteen sanotaan eriytyneen kolmesta pääsäteestä, jotka ovat tahdon eli voiman säde, rakkaus-viisauden säde sekä aktiivisen älyn säde. Sivusäteet ovat neljäs säde, ristiriidan kautta harmoniaan, viides säde, konkreettinen tieto tai tiede, kuudes säde, omistautuminen tai idealismi, sekä seitsemäs säde, seremoniallinen järjestys tai magia. Jokaisessa säteessä vaikuttavat myös kaikki muut säteet enemmän tai vähemmän. Säteiden käsitteiden kautta me voimme hahmottaa sisäistä energioiden maailmaa. Mikään energia ei tietenkään kerro meille, että se on tämä tai tuo säde. Ymmärrys säteistä pitää saavuttaa sekä lukemalla esoteerista filosofiaa ja esoteerista psykologiaa että jäsentämällä sisäisiä kokemuksiaan ja käytöstään säteiden valossa ja tutkimalla ihmisten toimintaa ja käyttäytymistä ja maailman tapahtumia säteiden näkökulmasta.

Kirjoitettu suunnilleen nykyiseen muotoonsa vuosina 2006-8.

One thought on “Seitsemän sädettä

  1. Janne Hakovirta

    Morjens enpä ole aiemmin tutustunut tähän säde energiaan sen kummemmin, pintapuolista katsontaa, alanlehti toi aiheen voimakkaana eteeni, tunnistan itsessäni voimakasta fanaattisuutta, uusi piirre, johtunee näistä muutoksista, no huomattu on se ja halinnassa ; ) tunnepuoli on kanssa ollut esillä ja haasteita on riittänyt mutta myös pieniä onnistumisia ymmärryksen kautta, motivaatio ongelmia saamattomuutta riittää tämmöiselle osa aikaiselle henkisentienkulkijalle, kysyisin yksinkertaisia työkaluja näitten säteiden parissa työskentelyyn. Violettiliekkki kuuluu varmasti niihin, yksinkertaisia keinoja kaipaisin, tehokkaita ,elän aika haastavaa elämää edelleen irti päästäminen tuntuu vaikealta.. mutta persiksi ei ikinä anneta niin kauan kuin täällä hengitän kiitos

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *