Avainsana-arkisto: aine

Henki ja aine

Filosofit väittelevät mielen filosofian piirissä keho-mieli ongelmasta. Tietenkään tietoisuus ei esiinny erillään aineesta kuten aine ei esiinny erillään tietoisuudesta. Henki ei esiinny erillään substanssista eikä substanssi esiinny erillään hengestä ja energiasta.

Kaikki viisaat ovat monisteja. On olemassa vain yksi substanssi-prinsiippi, yksi perimmäinen todellisuus. Henki ja aine, energia ja substanssi ovat sen aspekteja. Ihminen voi joka heti tuntea miten kaksi perusaspektia, substanssin kenttä ja hengen energia sulautuvat toisiinsa sen synteettisen tekijän kautta, josta ne ovat eriytymiä. Kaikkien eriytymien ja eri aspektien ja seitsemän säteen taustalla on aina perustava ykseys.

Hengen ja aineen välillä ei ole perustavaa, jyrkkää eroa. Minkään asioiden välillä maailmankaikkeudessa ei ole jyrkkää eroa. Kaikki on tehty samasta substanssista. Aurinko ja ihminen ja kaikki maailmankaikkeudessa on tehty samasta luovasta substanssista. Tämän vuoksi ihmisessä on suuri vastaanottavaisuus auringon ja kosmoksen energioille. Samankaltaiset energiat ihmisen sisällä pyrkivät vuorovaikutukseen ja yhteyteen vastaavien voimien ja energioiden kanssa kolminaisessa auringossa, aurinkokunnan planeetoissa ja kosmoksessa.

Koska kaikki eri energiat ja lukemattomat hengen ja substanssin yhdistelmät ja tietoisuuden asteet ovat vuorovaikutuksessa ja toimivat harmonisesti keskenään, on perusteltua ajatella, että niillä on sama ja yhteinen alkuperä ja että ne ovat yhden ja saman homogeenisen substanssi-prinsiipin ilmenemismuotoja.

Substanssi tarkoittaa tarkemmin määriteltynä aineen neljää korkeampaa alatasoa, jotka ovat 1., 2., 3. ja 4. eteerinen taso. Kolme muuta alatasoa, kaasumainen, nestemäinen ja tiheä kuuluvat karkeaan ja näkyvään aineeseen kun on kyse fyysisestä tasosta. Tiheän aineen eteerisiä tasoja eli substanssia ei voi havaita lainkaan fyysisillä aisteilla eikä myöskään mitata millään mittalaitteilla. Ihminen voi tiedostaa eteeriset tasot omassa kehossaan. Jokaisella seitsemällä tasolla kosmisella fyysisellä tasolla, kuten esimerkiksi mentaalitasolla, on seitsemän alatasoa, ja neljä korkeinta niistä ovat eteerisiä tasoja. Tämä on esoteerisen filosofian mukainen hahmotus. Tietyn tason korkein alataso on ns. atominen alataso. Kun ihminen saavuttaa tietyn tason, kuten esimerkiksi mentaalitason, korkeimman eli atomisen tason, tietoisuuden keskus siirtyy seuraavaksi buddhiselle tasolle, sen alimmille alatasoille.

Voidaan esittää kysymys, mikä viime kädessä määrää ihmisen tietoisuuden kehitystä, substanssin laatu vai hengen energia ylhäältä? Vastaus on sekä että. Substanssin kehityksen aste ja laatu määräävät sen mille energioille ihminen on vastaanottavainen, mitkä astrologiset ja muut energiat laskeutuvat korkeuksista hänen energiakehoonsa. Substanssi vetää puoleensa aina oikeita ja sen kehityksen astetta ja laatua vastaavia energioita ylhäältä näkymättömästä. Toisaalta henkisen tahdon energia ja monet muut henkiset energiat ovat määrääviä ja kehitystä johtavia tekijöitä, ja ne muovaavat ja hallitsevat suvereenisti substanssia.

Substanssi ei voi muuttua mielivaltaisesti, vaan se kehittyy asteittain laadullisesti. Sen kehityksen taso, herkkyys ja laatu määräävät sen mille energioille ihminen on vastaanottavainen. Toisaalta henkiset energiat määräävät substanssia. Toisaalta koko substanssin ja hengen jako on jossain määrin mielivaltainen tai ainakin erittäin häilyvä. On olemassa syviä synteettisiä ja kosmisia suuria elämiä ja entiteettejä, jotka sisällyttävät tietoisuuteensa kaikki vastakohtaparit ja vastakohdat, hengen ja aineen yhdistelmät.

Henki edustaa aina uutta, saapuvaa, tulevaa, positiivista ja määräävää energiaa, ja substanssi edustaa siihenastista saavutusta, kehityksen astetta ja negatiivista energiaa.

Ihmisen tietoisuuden evoluutio on suuressa määrin täysin ennalta määrätty. Substanssi kehittyy asteittain ja aineen hienot tasot ja henkiset energiat paljastuvat asteittain samaa tahtia kuin ylhäältä näkymättömästä virtaa ihmisen pään kautta yhä hienompia energioita, jotka muuntavat substanssia. Ihminen voi omalla elämäntavallaan ja suuntautumisella vain joko hidastaa, mutkistaa tai nopeuttaa tietoisuuden evoluutiota, joka on samalla substanssin evoluutiota.

Ihmisen energiakehosta, joka läpäisee fyysisen kehon ja joka yhdistyy myös mentaalikehoon ja ihmisen muihin prinsiippeihin, voidaan toisinaan tunnistaa jonkinlaisia atomisia yksiköitä, valopisteitä, energiakeskuksia, missä substanssi ja henki yhdistyvät.

Jokaisesta ihmisen kehon substanssin atomista tulee lopulta valokeskus. Silloin kirkas, puhdas ja älykäs henkinen energia voi toimia ihmisen eetterikehossa suoraan.

Atomi on häilyvä ja muuttuva käsite, eikä kukaan ole vielä löytänyt mitään konkreettista atomia eikä tule koskaan löytämäänkään. Fysiikan kehittyessä atomista luodaan aina uusia ja erilaisia määritelmiä, hahmotuksia ja malleja. Atomi kuuluu täysin metafysiikan alueelle. Atomi on ihmisen luoma käsite kuvaamaan pienen pienten elämän osasten luonnetta. Esoteerikko ei voi tuntea näitä äärimmäisen pieniä fysiikan atomeita, mutta hän voi toisinaan tuntea kehossaan jonkinlaisia pieniä valopisteitä, positiivisen hengen elävöittämiä substanssin osia eli atomisia elämiä.

Esoteerisen filosofian mukaan myös fysiikan atomit, niin häilyviä kuin ne käsitteenä ovatkin, ovat eläviä olentoja, pieniä atomisia elämiä. Maailmankaikkeudessa ei ole mitään täysin elotonta.

Aivan kuten substanssi ja aine kehittyvät laadullisesti kun se on yhteydessä yläpuolisen hengen energioiden kanssa, niin myös substanssin atomit kehittyvät. Substanssin atomit ja myös fysiikan atomit ovat atomisia elämiä, pieniä elämän yksiköitä, jotka värähtelevät yhteydessä universaaliin mieleen ja seitsemään säteeseen. Elävässä universumissa, maailmankaikkeudessa, joka on suuri elävä organismi, ei ole mitään, joka on täysin elotonta ja vailla jonkin asteista tietoisuutta.

Maailmankaikkeudessa myös aine kehittyy jatkuvasti hengen energioiden vaikutuksen kautta. Ei ole omassa mitään sellaista kuin konkreettinen aine. Aine on kehittyvää, joustavaa ja plastista. Okkultismi, kuten on tunnettua, perustuu aineen harhanomaisuuteen ja atomien äärettömään jaettavuuteen. Perimmältään on vain olemassa tietoisuus-elämä-substanssi sekä lakkaamaton liike, joka tuottaa niiden erilaisia yhdistelmiä. Fysiikan tuntema atomikin on koostunut pienemmistä osatekijöistä – protoneista, neutriinoista, elektroneista ja mesoneista – joten sekään ei ole mikään todellisuuden perimmäinen rakennuspalikka.

Mitä pidemmälle ihminen etenee polulla, sitä vaikeammaksi hänelle tulee erottaa toisistaan substanssia ja henkisiä energioita. Aikaisemmissa tietoisuuden kehityksen vaiheissa on ollut usein selkeästi erotettavissa hengen ja aineen kaksinaisuus tai persoonallisuuden ja sielun kaksinaisuus. Määrätyn korkean vihkimyksen jälkeen voidaan lähes sanoa, että substanssi on henki ja henki on substanssi. Se vastaa H. P. Blavatskyn painavaa lausumaa, että aine on henkeä sen alimmalla tasolla ja henki on ainetta sen korkeimmalla tasolla. Vain hyvin hieno substanssi, kehon syvät ja sisäiset energiat, jotka paljastuvat vasta pitkän henkisen tien tuloksena, voivat ilmentää ja ruumiillistaa puhdasta henkeä eli elämää ja synteettistä kosmista älyä. Vihityn kehon lunastettu substanssi kykenee tuntemaan ja aistimaan uskomattoman hienoja värähtelyjä ja vaikutteita esimerkiksi kosmisella tunnetasolla. On kuitenkin todettava, että jos substanssi olisi täysin identtinen yläpuolisen hengen energioiden kanssa, evoluution täytyisi silloin päättyä.

Kehitykseen tarvitaan aina luova jännite, positiivinen ja negatiivinen napa, vastakkaisuuksia ja vastakohtia, vaikka ne muuttuvatkin kehityksen myötä yhä hienommiksi. Elämä on aina muutosta ja tulemista, ja se ilmenee aina uusien energioiden virtaamisena syvyyksistä, jotka alkavat hallita ihmisen tietoisuutta ja muovata ja muuntaa substanssia. Galaksi, aurinko, planeetta, ihminen ja atomi kehittyvät kaikki samaan tahtiin yhteydessä toinen toisiinsa.

Gnostisessa tietoisuudessa substanssi ja henki ovat yhä enemmän yhtä ja niiden välille on yhä vaikeampi vetää rajaa. Kaikki on viime kädessä energiaa, eri tavoin sävyttynyttä energiaa. Henki on positiivinen ja määräävä energia, ja substanssi on negatiivinen ja hengen kautta muuntuva energia.

Kun ihminen löytää hengen, hän löytää vähitellen myös hengen aineessa. Henki aineessa on juokseva ja sähköinen fohat energia.

Tietoisuus, substanssi ja energia ovat viime kädessä yhtä. Korkeassa solaarisessa tietoisuudessa substanssin, tietoisuuden ja hengen energian välillä ei ole eroa. Plastinen ja herkkä ja lunastettu substanssi ilmentää puhdasta energiaa, universaalia tietoisuutta ja jumalallista tahtoa – mitä tahansa ideaa, tarkoitusta tai energiaa ja värähtelyä, joka sillä hetkellä on määräävä sisäisillä tasoilla aurinkokunnassa. Tämä on mahdollista kosmisen sähkön, fohatin välityksellä, joka on paljastunut ihmisen verhoista pitkän henkisen tien tuloksena.

Substanssin täytyy olla myös henki ja kehityksen kautta se paljastuu lopulta hengeksi. Se on puhdasta energiaa, aivan kuten hengen laskeutuva virtaus on energiaa. Täysi valaistuminen merkitsee sitä, että aineen henki on esteettömässä vuorovaikutuksessa yläpuolisen hengen kanssa. Silloin ihmisen ajattelu ja toiminta kuvastavat hengen tahtoa, älyä, rakkautta ja iloa.